MIR

Modeling Melodic Feature Dependency with Modularized Variational Auto-Encoder

Yu-An Wang*, Yu-Kai Huang*, Tzu-Chuan Lin*,

Shang-Yu Su

, and Yun-Nung Chen